رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد آقای محمد قاسمی

دانشجو:   آقای محمد قاسمی

گرايش:  سازه

 

موضوع: توسعه روش المان طبيعي شعاعي در حل مسائل الاستوديناميك

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر زندی (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر صرامی ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر موحدیان ، " استاد راهنما "
  4. آقای دکتر ازهری ، " استاد راهنما"

 

زمان: روز پنجشنبه مورخ  1400/08/13، ساعت 10  الی 12

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک :  https://meet.iut.ac.ir/b/ywc-t6d-h9c-y74

تحت نظارت وف ایرانی