رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد آقای مصطفی سیستانی

دانشجو:   آقای مصطفی سیستانی

گرايش:  سازه

 

موضوع: تحلیل ورق با روش المان طبیعی شعاعی بر مبنای استفاده از توابع درونیابی شعاعی هرمیت

 

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر عموشاهی (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر صرامی ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر موحدیان ، " استاد راهنما "
  4. آقای دکتر ازهری ، " استاد راهنما"

 

 

زمان: روز پنجشنبه مورخ  1400/08/13، ساعت 13  الی 15

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک :  https://meet.iut.ac.ir/b/nmd-ocx-xrr-mpi

   

تحت نظارت وف ایرانی