رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد خانم راضیه گلی

دانشجو:  خانم راضیه گلی

گرايش:  محیط زیست

 

موضوع:  بررسي تاثير حضور آنيون هاي متاپريدات،كلرات و پراكسي دي سولفات در فرآيند UV/TiO2 جهت حذف رنگ از محلول هاي آبي

 

 كميتــة دفاع:

  1. خانم دکتر محمدی (از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر طاهریون ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر امین زاده، " استاد مشاور "
  4. خانم دکتر هاشمی نژاد ، " استاد راهنما "

 

 

زمان: روز پنجشنبه مورخ  1400/08/13 ، ساعت 12  الی 14

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک https://meet.iut.ac.ir/b/amy-8gh-1fl-iog

تحت نظارت وف ایرانی