رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد خانم سودابه تقی نژاد

 

دانشجو: سودابه تقی نژاد

گرايش: ژئوتکنیک

 

موضوع: رفتار شمع هاي تکی در خاك هاي الاستو-پلاستیک به کمک مدل رفتاري سطح مرزي تحت بارگذاري

 دوره ای

 

كميتــة دفاع:

- آقای  دکتر باغبانان (از دانشکده مهندسی معدن)، "ممتحن‌مدعو"

2- آقای دکتر خان محمدی ،  "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر هاشم الحسینی ، "استاد راهنما"

 

زمان: روز  دو شنبه  99/6/31 ساعت 15:30 الی 17:30

 مكان:  بصورت مجازی

 

تحت نظارت وف ایرانی