رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد خانم غزل کامران

دانشجو: غزل کامران

گرايش: آب

 

موضوع: توسعه رابطه ی تجربی تغذیه ماهانه آب زیرزمینی براساس تبخیر- تعرق درحوضه های آبریز بدون ایستگاه هیدرومتری جهت تخمین رواناب

 

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر معینی (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو" 

2-آقای دکتر اصغری ،  "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3-آقای دکتر گل محمدی، "استاد راهنما"

4- آقای دکتر صفوی، "استاد راهنما"

 

 

زمان: روز  دوشنبه 99/6/31 ساعت 11 الی 13

 مكان:  بصورت مجازی

تحت نظارت وف ایرانی