رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد عشقی

دانشجو:  آقای محمد عشقی

گرايش:  سازه

 موضوع: کاربرد بتن قلیا فعال سربارهای تک جزئي حاوی الستیک تایر و سنگدانه بازیافتي آسفالتي در روسازی

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر محمد حجازی  (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر افتخار ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر ابطحی ، " استاد مشاور "
  4. آقای دکتر بهفرنیا ، " استاد راهنما "

زمان: روز چهارشنبه مورخ  1400/10/15، ساعت 16  الی 18

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک:  https://meet.iut.ac.ir/b/ru6-dtw-eay-tyh

تحت نظارت وف ایرانی