رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم صادقی گوغری

دانشجو: خانم مریم صادقی گوغری

گرايش:  محیط زیست

 

  موضوع : مدل‌سازی برهمکنش‌های مایعات یونی بر پایه ایمیدازولیوم با ترکیبات فنولی به روش مکانیک کوانتومی و شبیه‌سازی دینامیک مولکولی

 

كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر ابراهیمی  (از دانشگاه باهنر کرمان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر یاراحمدی  (از دانشگاه صنعتی سیرجان )، "ممتحن‌مدعو"
  3. خانم دکتر صادقی ، (از دانشگاه آزاد واحد سیرجان)، "استاد مشاور"
  4. خانم دکتر هاشمی نژاد ، "استاد راهنما"

 

 

زمان: روز پنجشنبه مورخ  1400/08/13، ساعت 16  الی 18

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک : https://meet.iut.ac.ir/b/wgz-8n8-q9z-yr6  

تحت نظارت وف ایرانی