رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري آقای علیرضا معتمدی(جامع پژوهشی I )

جلسه دفاع از پیشنهادیه رساله دكتري

(پژوهشیI )

 

 

دانشجو: آقای علیرضا معتمدی

گرايش: سازه

موضوع:  حل برخی  مسائل مربوط به سازه های جدار نازک با استفاده ازتوابع پایه هموارو روش های بدون شبکه

 

كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر سعادت پور ( از دانشکده مهندسی عمران )، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر ازهری ،  "عضو کمیته دفاع و نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده"
  3. آقای دکتر برومند، "استاد راهنما"
  4. آقای دکتر نورمحمدی ،  "استاد راهنما"

 

 

زمان: روزدوشنبه مورخ  1400/01/23، ساعت: 13 ظهر الی 15

مكان:  سالن کنفرانس دانشكدة مهندسي عمران _ بصورت مجازی

 

 

تحت نظارت وف ایرانی