رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري آقای مهرداد علی زاده (جامع پژوهشی I )

جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري

  )امتحان جامع پژوهشیI (

 

 

دانشجو: آقای مهرداد علی زاده

گرايش: سازه

موضوع: ارزيابي لرزه اي قابهاي بتن آرمه حاوي خرده لاستيك بهبوديافته

 

كميتــة دفاع:

  1. آقای دکترخالو  ( از دانشگاه صنعتی شريف) ، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر بهفرنيا، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3.  آقای دکتر افتخار ،  "استاد راهنما"
  4. آقای دکتراسدی ،  "استاد راهنما"
  5. آقای دکتر مستوفی نژاد ،  "استاد مشاور"

 

 

 

 

 

زمان: روز سه شنبه مورخ  99/11/21، ساعت: 14  الی 16

مكان:  بصورت مجازی

 

تحت نظارت وف ایرانی