رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه مکانیک خاک

Level begin

آزمایشگاه مکانیک خاک دانشکده مهندسی عمران

در اين آزمايشگاه فعاليت های آموزشی جهت دانشجويان كارشناسی و فعاليتهای پژوهشی و تحقيقاتی جهت دانشجويان كارشناسی‌ارشد و دكتری صورت می‌گيرد. تجهیزات آزمایشگاه شامل دستگاههای سه‌محوری، تك‌محوری، برش مستقيم و دستگاه CBR می‌باشد. برخی آزمایش های قابل انجام در این مجموعه به شرح زیر است،

آزمایش های قابل انجام

آزمایش تعيين درصد رطوبت  خاك (Water Content Determination)

استاندارد: ASTM D 2216-90 - AASHTO T 265-81

توضیح: در این آزمایش رطوبت خاك به صورت درصدي از وزن خشك آن بيان‌ مي‌شود و هدف از آن، تعيين درصد وزني رطوبت در خاك نسبت به دانه‌هاي خشك مي‌باشد

-------------------------------------------------------------------

آزمایش تعیین حد روانی (Liquid limit)

استاندارد: AASHTO 84,90-81 - ASTM D 4318-87

توضیح: این آزمایش قابل استفاده در طبقه ‌بندي خاك هاي ريزدانه رسي و قضاوت در مورد كاربرد آنها است و هدف از آن، تعيين درصد رطوبتي است كه در آن مخلوط آب و خاك از حالت خميري به حالت مايع در مي‌آيد.

-------------------------------------------------------------------

حد خميری (Plastic Limit)

استاندارد: AASH TO T89,90-81 - ASTM D 89,90-81

توضیح: این آزمایش قابل استفاده براي طبقه‌بندي خاك‌هاي ريزدانه رسي و قضاوت در مورد كاربرد آنها بوده و هدف از آن، تعيين حداقل درصد رطوبتي است كه در آن خاك به صورت خميري شكل‌ پذير در مي‌آيد.

-------------------------------------------------------------------

حد انقباض (Shrinkage Limit)

استاندارد: AASHTO T 92-81 - ASTM D 427-87

توضیح: نتایج این آزمایش بيانگر مقدار تغيير حجم المان خاك در اثر تغيير درصد رطوبت بوده و هدف از آن، تعيين درصد رطوبتي است كه كمتر از آن حد، خاك با كاهش درصد رطوبت تغيير حجم ندهد.

-------------------------------------------------------------------

هم ارز ماسه  (Sand Equivalent - SE)

استاندارد: AASHTO T 176-81 - ASTM D 2419-87

توضیح: این کمیت قابل شناسايي براي مصالح دانه‌اي مورد كاربرد در لايه ‌هاي روسازي راه و مخلوط ‌هاي بتني و آسفالت بوده و هدف آن، تعيين نسبت حجم ماسه به كل حجم خاك است.

-------------------------------------------------------------------

دانه‌بندي خاك (سرند) (Particle size Analysis - mechanical Method)

استاندارد: ASTM D 422-87 - AASHTO 88-81

توضیح: این آزمایش مورد استفاده در تحليل اندازه دانه‌ها جهت طبقه‌بندي مهندسي خاكها بوده و هدف از آن، جداسازي دانه‌هاي خاك در اندازه‌هاي مختلف است كه هر بخش به صورت درصدي از كل نمونه بيان مي‌شود.

-------------------------------------------------------------------

هيدرومتري (Hydrometer Analysis)

استاندارد: AASHTO T87-86, T88-90 - ASTM D421-58, D 422-63

توضیح: هدف از این آزمایش تعيين دانه‌بندي خاكهايي با اندازه‌ دانه‌هاي كوچك (لاي و رس) به منظور تكميل منحني دانه‌بندي  بخش ريزدانه (ذرات عبوري از لاك شماره 200معادل با 075/0 میلیمتر ) مي‌باشد.

-------------------------------------------------------------------

تراكم (Compaction)

استاندارد: AASHTO T 99-90 (S) - ASTM D 698-78 (S)

توضیح: این فرایند مورد استفاده در خاكريزي بزرگراه‌ ها، فرودگاه‌ ها و سدهاي خاكي بوده و هدف از آن، كاهش ميزان تخلخل خاك است. وجود آب تا ميزان مشخصي سبب تسهيل اين عمليات مي‌گردد. اين حد رطوبت و وزن مخصوص خشك بيشينه خاك پس از به كار بردن ميزان معيني انرژي كوبشي حاصل مي‌گردد.

-------------------------------------------------------------------

تعيين وزن واحد حجم خشك خاك در محل به روش مخروط ماسه

استاندارد: ASTM D1556-82 - AASH TO T 191-86

توضیح: این آزمایش مورد استفاده براي تعيين مقدار كوبيدگي خاك در بزرگراه‌ها و فرودگاه‌ها و سدهاي خاكي براي بدست آوردن وزن واحد حجم خشك خاك در حالت طبيعي يا يك لايه خاك كوبيده شده با استفاده از ماسه كاليبره شده است.

-------------------------------------------------------------------

نفوذ‌پذيري (Coefficient of Permeability)

استاندارد: AASHTO T 215-81 - ASTM D 2434-87

توضیح: تعيين ضريب نفوذ‌پذيري خاك در راه‌سازي، ساختمان و سدسازي، هيدروليك، زهكشي‌ها ومناطقي كه تراز آب زيرزميني بالا است به کار می رود و هدف آن، تعيين ضريب نفوذپذير خاک (k) است.

-------------------------------------------------------------------

آزمايش با بار ثابت (Constant-Head Method)

استاندارد: AASHTO T 215-81 - ASTM D 2434-87

توضیح: قابل استفاده براي تعيين مقدار نفوذپذیری در فيلترهاي سدها و زهكشها و تغذيه مصنوعي آبرفتها است. اين آزمايش مي‌تواند با شيب هيدرليكي ثابت اغلب براي خاكهاي درشت دانه و دانه‌ اي انجام گيرد.

-------------------------------------------------------------------

آزمايش با بار افتان (Falling-Head Method)

استاندارد: ASTM D 2434-87 - AASHTO T 215-81

توضیح: قابل استفاده براي تعيين خاك مناسب مغزه يا پوشش نفوذ‌ناپذير سد و همچنين براي پوسته پايين خاكريز نفوذ‌پذير سد است. اين آزمايش مي‌تواند با شيب هيدروليكي متغير اغلب براي خاكهاي ريز ‌دانه انجام گيرد

-------------------------------------------------------------------

آزمايش با روش تحكيم

توضیح:  قابل استفاده براي خاكهاي چسبنده رسي است كه ضريب نفوذ‌پذيري آنها خيلي كم باشد.  اين آزمايش مي‌تواند در جهت قائم در خاكهاي ريزدانه رسي متراكم انجام گيرد.

-------------------------------------------------------------------

تحكيم (Consolidation)

استاندارد: AASH TO T 216-83 - ASTM D 2435-90

توضیح: مورد استفاده براي برآورد سرعت و مقدار نشست تحكيمي سازه‌ها واقع بر خاكهاي رسي و فشار پيش تحكيمي است و هدف از آن، تعيين پارامترهاي مؤثر در پيش‌بيني شدت نشست وميزان آن در سازه‌هاي متكي بر خاكهاي چسبنده اشباع می باشد.

-------------------------------------------------------------------

تك محوري محصور نشده (Unconfined Compression)

استاندارد: AASH TO T 208-90 - ASTM D 2166-87

توضیح: مورد استفاده براي بررسي مقاومت برشي تقريبي خاكهاي چسبنده بر حسب تنش كل با هدف اندازه‌گيري تقريبي مقاومت برشي يك خاك چسبنده است.

-------------------------------------------------------------------

سه محوري (Triaxial)

استاندارد: ASTM D 4767-88 - ASTM D 2850-87 - AASHTO T 234-90

توضیح:  مورد استفاده براي انواع خاك‌ها (چسبنده و دانه‌اي) براي بدست آوردن پارامترهاي مقاومت برشي خاك است.

-------------------------------------------------------------------

برش مستقيم (Direct shear)

استاندارد: AASH TO T 236-90 - ASTM D 3080-90

توضیح: مورد استفاده در كليه مسائل مربوط به پايداري خاك از جمله شيروانيها و شيب‌ها و باربري شالوده‌ها به منظور تعيين پارامترهاي مقاومت برشي خاك (f, C, CBR) است.

-------------------------------------------------------------------

نسبت باربري كاليفرنيا (California Bearing Ratio)

استاندارد: AASH TO T 193-81 - ASTM D 1883-87

توضیح: مورد استفاده براي تعيين ضخامت‌هاي مورد نياز روسازي‌هاي انعطاف‌پذير بزرگراه‌‌ها و فرودگاه‌ها به روش تجربي براي تعيين ظرفيت باربري خاك متراكم شده مي‌باشد.

-------------------------------------------------------------------

تعيين  Gs (Specific Gravity of Soil Solids)

استاندارد: AASH TO T 100-81 - ASTM D 854-87

توضیح: قابل استفاده براي خاك و مصالح دانه‌اي مورد كاربرد در آزمايشات و مخلوط‌هاي بتني و آسفالت به منظور تعيين نسبت وزن مخصوص بخش جامد خاك به وزن مخصوص آب مي‌باشد.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

آدرس: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی عمران، آزمایشگاه مکانیک خاک، کد پستی 83111-84156

پست الکترونیکی: ---

تلفن: 33913838-031       فاکس: 33912700-031

تحت نظارت وف ایرانی