رفتن به محتوای اصلی
x

برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری گرایش ژئوتکنیک

  •  

نام و نام خانوادگي

شماره داوطلبی سنجش

روز مصاحبه

ساعت

محمد الماسي کوپائي

بدون آزمون

شنبه 7 خرداد

12:30

كريمي محمد

181955

شنبه 7 خرداد

12:45

موسوي الهه السادات

120005

شنبه 7 خرداد

13:00

سلطاني محمدسجاد

181957

شنبه 7 خرداد

13:15

سبحاني احسان

125727

شنبه 7 خرداد

13:30

خيري انباردان بهرام

235480

شنبه 7 خرداد

13:45

تحت نظارت وف ایرانی